Maják NMPS, z. ú.

Jsme organizace, která zaštiťuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM KINO 

v Novém Městě pod Smrkem. 

Když tě něco trápí, rádi ti pomůžeme!
I pro tebe tu máme spoustu her, pinčes, šipky, stolní fotbal a hokej, hudební nástroje.
Nudíš se? Nepoflakuj se a klíďo přijď, jsme tu pro tebe.
Obrátit se na nás můžeš i se školou, kvůli doučování.

 

Info o klubu NZDM KINO


Poslání NZDM KINA

 

Nízkoprahový klub KINO (dále jen NZDM KINO) sídlí v Novém Městě pod Smrkem, které má přiznaný statut sociálně vyloučené lokality. Děti a mládež v tomto městě jsou ohroženy rizikovým či společensky nepřijatelným chováním. Posláním NZDM KINA je poskytovat pomoc této skupině dětí, dospívajících a mladých dospělých, prostřednictvím sociálních služeb a volnočasových aktivit.

 

Cílová skupina a cíl služby

 

NZDM KINO poskytuje své služby mladým lidem ve věku od 9 do 26 let z Nového Města pod Smrkem a okolí. Cílem těchto služeb je zamezit nežádoucímu chování či takové chování řešit, nacházet východiska z náročných životních situací, pomáhat při osvojování zdravého životního stylu a při zapojování se do společnosti. 

Tedy:

klient, který se umí orientovat ve své situaci

klient, který umí pracovat se sociálními riziky

klient, který umí pracovat se zdravotními riziky

klient, který zvýšil své kompetence

Klub je rozdělen na dvě části – pro mladší a starší klienty – dle platných vnitřních směrnic organizace. Přidělení klienta do určitého klubu je ovlivněno věkem ale i individuálními potřebami klienta. Služby se poskytují v prostorech sálu J-Centra (bývalé kino, u vlakového nádraží).

 

 

Co to znamená nízkoprahový?

 

Nízkoprahovost je jeden ze tří základních principů služby NZDM KINO (viz. principy služby). Spočívá v odstraňování co největšího množství bariér, které mohou mladému člověku ztížit návštěvu klubu, tzn. spočívá ve snížení pomyslného prahu, který musí mladý člověk překonat, aby mohl službu využívat.
V zájmu naplnění tohoto principu je upravena otevírací doba klubu tak, aby byla pro klienty vhodná, základní služby jsou bezplatné, je respektována svobodná vůle klientů – mohou přicházet a odcházet tak, jak sami chtějí a nemusí se zapojovat do programů. Služba je poskytována všem mladým lidem spadajícím do cílové skupiny, bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či sociální postavení.


Principy služby

 

·       Nízkoprahovost

·       Anonymita

·       Pro tebe

 

Princip anonymity spočívá ve skutečnosti, že klienti o sobě nemusí pracovníkovi sdělovat žádné důvěrné informace a mohou vystupovat pod přezdívkou, což neovlivňuje poskytování sociálních služeb.

 

V rámci principu „pro tebe“ je podporována svobodná vůle i odpovědnost jednotlivce, vzájemná úcta, je podporován tradiční model rodiny.

 

Poskytované služby

·   Jednání se zájemcem o službu

·   Základní poradenství

·   Poskytnutí prostoru

·   Kontakt

.         Aktivizační činnost

·   Sociální poradenství

·   Individuální plánování

·   Situační intervence

·   Krizová intervence

·   Doučování

·   Informační servis

·   Doprovázení, jednání s institucí

·   Přeposlání

·   Účast na akci

·   Realizace vlastních aktivit

·   Práce se skupinou


Základní služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.

 

 

Otevírací doba

 

Pondělí

14:00 – 18:00 Individuální poradenství - konzultace - po předchozí domluvě - terénní formu poskytujeme nepravidelně dle potřeb CS 

Úterý

13:00 – 17:00 Klub - terénní formu poskytujeme nepravidelně dle potřeb CS 


Středa

13:00 – 17:00 Klub - terénní formu poskytujeme nepravidelně dle potřeb CS 


Čtvrtek

13:00 – 17:00 Klub - terénní formu poskytujeme nepravidelně dle potřeb CS 


Pátek

13:00 – 17:00 Klub - terénní formu poskytujeme nepravidelně dle potřeb CS 


 

Je upravována dle potřeb klientů a přizpůsobuje se i společenským okolnostem (např. nouzový stav spojený s Pandemií Covid-19), vzdělávání pracovníků či účastech

na konferencích. 

O aktuálních změnách informujeme na webu klubu, facebookových stránkách klubu a na vchodových dveřích klubu.


Individuální poradenství je prostor být s uživatelem služby samostatně. 

Klub je po dobu individuálního poradenství mimo objednané klienty zavřený.  

 

Pravidla klubu


·   V klubu má klient právo:

být sám sebou, přijít a odejít kdykoliv v rámci otevírací doby, využívat volnočasové a programové nabídky klubu, nezapojovat se do činnosti, využívat pomoci v obtížných životních situacích, na zprostředkování pomoci, podílet se na činnosti klubu, nahlížet do dokumentace o sobě, podat stížnost

 

 ·   V klubu je zakázáno:

vstupovat do klubu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, užívat je zde, nebo je do klubu přinášet, kouřit v prostorách klubu, jakékoliv fyzické a slovní násilí (vyvolávání konfliktů a účast v nich, šikanování, nefér jednání, nadávky), poškozovat a odnášet vybavení klubu či jiných klientů, rozvíjet sexuální aktivity


Jednání se zájemcem o službu

 

Se zájemcem o službu jedná kontaktní či vedoucí pracovník, představí klub, pracovníky, pravidla klubu a zapíše do knihy denních záznamů kód zájemce. Zájemci o službu jsou obvykle informace předávány postupně v průběhu několika návštěv klubu. Zájemce o službu se stává klientem poté, co je s ním uzavřena dohoda o poskytování služeb. Tato dohoda je uzavřena do tří měsíců od první návštěvy klienta v klubu, nebo do deseti návštěv klienta.


Administrace

 

S každým klientem vyplňuje pracovník NZDM dokument Záznam o jednání se zájemcem o službu, který je v tištěné podobě. Každá návštěva klienta a práce s ním je zaznamenávána do elektronické evidence, kde jsou veškeré základní informace o klientovi včetně kódu klienta.


Klubové akce

 

Klub pořádá mimo otevírací dobu také akce určené nejen pro klienty NZDM KINA, ale obecně pro mládež z Nového Města pod Smrkem a okolí, a to například opékání, vaření, výlety, návštěvy jiných nízkoprahových klubů apod.